Privacy Statement

Dit is het Privacy statement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PinsandMore.NL te Borculo (hierna te noemen: “PinsandMore”), houder van de website www.pinsandmore-webshop.nl

PinsandMore.NL is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. PinsandMore.NL hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die de gebruiker van de website aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld, verwerkt, beheerd en beveiligd. PinsandMore.NL houdt zich hierbij aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Door zijn persoonsgegevens achter te laten op de website van PinsandMore.NL, wordt de gebruiker geacht akkoord te gaan met de verwerking daarvan overeenkomstig dit Privacy statement.

Verwerking persoonsgegevens
In het kader van haar dienstverlening, wanneer u als bezoeker van de website informatie (bijvoorbeeld een catalogus) aanvraagt, producten of diensten bestelt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een vraag stelt, een opmerking of suggestie plaatst of anderszins contact heeft met PinsandMore.NL, raakt PinsandMore.NL bekend met uw (persoons)gegevens, waaronder: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer.

Ook door middel van de door ons gebruikte cookies verkrijgt PinsandMore.NL (mogelijk) bepaalde persoonsgegevens.

PinsandMore.NL verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, te weten om een overeenkomst voor te bereiden en/of uit te voeren, een verzoek om informatie over haar diensten en/of producten te verwerken, een bestelling af te wikkelen, een catalogus of offerte toe te zenden, een account aan te maken voor de Mijn PinsandMore.NL webshop, of te reageren op een vraag, opmerking of suggestie. Daarnaast gebruikt PinsandMore.NL de persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van haar activiteiten, (nieuwe) producten en diensten. Hierbij tracht PinsandMore.NL rekening te houden met uw voorkeuren. Overigens, voor de bezoeker die nog niet eerder een overeenkomst met PinsandMore.NL heeft gesloten, heeft te gelden dat onze nieuwsbrief enkel zal worden ontvangen indien de bezoeker zich hiervoor inschrijft.

Indien u niet (langer) aanbiedingen of informatie van PinsandMore.NL wilt ontvangen, dan kunt u dit te allen tijde aangeven, door een brief te sturen naar PinsandMore.NL, dan wel een e-mailbericht aan info@pinsandmore.nl.

PinsandMore.NL verstrekt de door haar verkregen persoonsgegevens enkel en alleen aan derden als zij dit ter uitvoering en verbetering van haar dienstverlening en de overeenkomsten noodzakelijk acht. Deze partijen wordt verboden om de persoonsgegevens voor eigen doeleinden aan te wenden. Ten aanzien van de persoonsgegevens die PinsandMore.NL (mogelijk) verkrijgt door middel van Google (Universal) Analytics geldt dat Google deze bewerkt en eveneens voor eigen doeleinden mag gebruiken, waarbij Google zich heeft gecommitteerd aan vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. U vindt hierover meer informatie in ons cookiebeleid.

Rechten van de gebruiker
Indien u zich wil verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, deze gegevens wilt inzien, afschermen, aanvullen, of corrigeren, kan daartoe contact worden opgenomen met PinsandMore.NL. Op uw verzoek zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Voormelde rechten op verzet, inzage, afscherming, aanvulling, correctie, of verwijdering kunnen zowel online (via webshop@pinsandmore.nl) als op het postadres van PinsandMore.NL worden uitgeoefend en aanvragen dienaangaande worden onverwijld door PinsandMore.NL in behandeling genomen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Beveiliging
PinsandMore.NL spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden beveiligd via een firewall tussen het internet en de website van PinsandMore.NL en een firewall op haar server.

Aansprakelijkheid
PinsandMore.NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de behandeling, verwerking, het beheer, de beveiliging van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, foutieve bewerking, verdwijning of openbaarmaking daarvan.

Verwijzingen naar andere websites
Op de website van PinsandMore.NL kunt u een aantal links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan PinsandMore.NL geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u om die reden nadrukkelijk aan om ook het privacy statement van deze websites te raadplegen. PinsandMore.NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (mede) ontstaat door de verwerking, het beheer en/of beveiliging in verband met die andere websites.

Wijzigingen
PinsandMore.NL behoudt zich het recht voor om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te brengen in het Privacy statement. Elke aanpassing c.q. wijziging zal door PinsandMore.NL op haar website worden gepubliceerd. Controleert u daarom regelmatig het Privacy statement van PinsandMore.NL.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van PinsandMore.NL, dan kunt u deze schriftelijk aan ons stellen via info@pinsandmore.nl, dan wel PinsandMore.NL, De Vente 1-D – 7261 ST Ruurlo

Het huidige Privacy statement is laatstelijk bijgewerkt op 18 juli 2023.